ขณะนี้นักเรียนสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

** อย่าลืม พิมพ์ใบยืนยันการประเมินเพื่อไปฟังผลการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา **